Sunday, October 8, 2017

How do aircraft avoid anti-aircraft artillery fire?

តើត្រូវគេចចេញពីកាំភ្លើងបាញ់យន្តហោះ AAA  (កាំភ្លើងធំការពារអាកាស AAA) បែបណា?
Having spent over 16 months getting shot at by enemy AAA, sometimes on an almost daily basis, and having friends shot down by it, allow me to  respond. Source
ធ្លាប់មានពិសោធន៍ ១៦ខែដែលពួកខ្មាំងបាញ់កាំភ្លើងការពារអាកាស ជួលកាលសឹងតែរាល់ថ្ងៃក៍មានដែរ  ធ្លាប់មានមិត្តភ័ក្រដែលត្រូវខ្មាំងបាញ់ធ្លាក់ ខ្ញុំសូមឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាខាងលើដូចតទៅ៖

 1. I assume you mean how aircraft avoid getting hit by triple-A (anti-aircraft artillery) flak, there are fortunately many ways. ចង់សួរថាតើយើងត្រូវការពារកុំឲ្យពួកកាំភ្លើង អេ៣ដង/ក៣ (កាំភ្លើងធំ ការពារអាកាស យើងមានវិធីច្រើនណាស់ដែលត្រូវការពារ
 2. First a foremost is to fly in an unpredictable way  - like a white wing dove during hunting season.  Fly fast and jink every six seconds, by sudden and quite significant changes in altitude and direction, repeatedly. ទីមួយ ត្រូវហោះហើរតាមផ្លូវសម្ងាត់ដែលខ្មាំងមិននឹងស្មានដល់ ដូចជាហោះពីលើដុំពពកសរក្រាស់ឃ្មឹកនៅរដូវរំហើយ។ ត្រូវហោះហើរដោយល្បឿនលឿន ដូរទិស ដូរកំពស់ រាល់៦វិនាទីម្តង ដោយហោះកាច់មុំ និងដូរកំពស់ខ្លាំងៗ ធ្វើបែបនេះជាបន្តបន្ទាប់..
 3. Obviously if Intelligence says the largest AA-gun in an area, for example, is a 37mm with a maximum effective altitude of 15,000 feet, one can avoid it by flying at 20,000 feet.  [Of course that will put you in a more lethal, Surface-to-air-missile (SAM) envelope. ជាធម្មតាផ្នែក ដឺបេ ចារកម្មទ័ពអាកាសគេប្រាប់ថាកន្លែងណាមានពួកកាំភ្លើង អា៣ទំនើបៗចុងក្រោយ គេនឹងប្រាប់ថា កាំភ្លើងធំការពារអាកាស ៣៧មម អាចកំទេចយន្តហោះក្នុងរយៈកំពស់ជាអតិបរិមា ៤,៥៧០ម ដូច្នេះយើងអាចគេចចេញដោយហោះកំពស់ ៦,១០០ម តែយើងក៍នៅតែមានគ្រោះថ្នាក់ដដែលជាមួយពួកកាំជ្រួច ដី អាកាស (សាំ SAM)
 4. Of the three kinds of AAA fire - radar guided, optical guided (including new thermal tracking), and barrage fire – the pilot has a lot of help against radar guided AAA with his on-board defensive ECM (electronic countermeasures) jammer & deceiver systems in addition to chaff, along with other nearby aircraft with their own powerful ECM and anti-radar homing missiles. យន្តហោះយើងក៍មានបំពាក់ប្រព័ន្ធកាំភ្លើងក៣ហ្នឹងដែរគឺ -រាដានាំផ្លូវ ប្រព័ន្ធអុបទិចនាំផ្លូវ (រួមទាំងប្រព័ន្ធច្បាមគោលដៅ) និងប្រព័ន្ធរារាំង_ ដូច្នេះអ្នកបើកបរអាចមានលទ្ធភាពច្រើន ប្រឆាំងនឹងកាំភ្លើង ក៣ ឬអា៣ដងរបស់ខ្មាំង ដែលមានក្នុងបន្ទប់បើកបរ គឺប្រព័ន្ធ EាដCM (ប្រព័ន្ធប្រឆាំងអេឡេចត្រូនិច) ប្រព័ន្ធទទួលសញ្ញាអេឡិចត្រូនិច ដែលហោះនៅក្បែរៗយើង ដែលគេមានបំពាក់ប្រព័ន្ធប្រឆាំងរាដាផង និងប្រព័ន្ធកាំជ្រួចប្រឆាំងរាដាផង
 5. Speed is life.  The faster you fly, the harder you are to hit. ចូរចងចាំថា ល្បឿន គឺជាអាយុជីវិត
 6. Sometimes a pilot may need to fly extremely low, right on the deck.  This will be below radar guided capabilities, and with a short and very high angular rate to track, it makes a gunner’s job nearly impossible.
 7. When flying higher altitudes and with slow firing AAA like an 85mm [effective to 35,000 feet or greater], lookout doctrine from a wingman is helpful.   From a mile or so abeam, watching the big black explosions tracking up ever closer behind your wingman, a call for an immediate and extreme maneuver is called for, since he cannot see what is creeping up on him.
 8. During the air war over North Vietnam, while SAMs got everyone's attention, it was AAA that by far downed the most aircraft.
 9. Thousands of U.S. fixed-wing aircraft were lost to ground fire of antiaircraft artillery (AAA), surface-to-air missiles (SAMs), and fighterinterceptors (MiG)s. The great majority of U.S. combat losses in all areas of Southeast Asia were to AAA. .... Among fixed-wing aircraft, more F-4 Phantoms were lost than any other type in service with any nation. In total, the United States lost in Vietnam almost 10,000 aircraft and helicopters, excluding number of UAVs.
 10. Aircraft losses of the Vietnam War:It has been mentioned that because of standoff weapons launched at great ranges, AAA avoidance is not a problem.  But it is still a problem for the weapon, which flies relatively slow, does not jink, does not have the ECM capability of aircraft… and is not as smart as a pilot.
 11. While AAA is becoming somewhat obsolete, being replaced with anti-aircraft missiles and soon lasers, there will still remain a very large number of anti-aircraft-artillery for many years to come.  Nevertheless the means and methods of avoiding being hit by AAA remain transferable and viable against new age, anti-aircraft weaponry.


No comments:

Post a Comment