Sunday, December 10, 2017

ជំលោះទីក្រុង ​Jerusalem

គោលបំនង៖ គោលបំនងដើម្បីិ
 1. សិក្សាប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ អ៊ីស្រាអែល ប៉ាឡេស្ទីន History time line of Palestine and Israel 
 2.  ប្រវត្តិសាសនា ជ្វីស អេប្រើ អ៊ីស្លាម គ្រឹស្តសាសនា  Chronology of Jewish, Hebrew, Islam, Christianity
 3. សិក្សាអំពី ហេតុអ្វីបានជា អ៊ីស្រាអែលសម្រេចចិត្តធ្វើសង្រ្គាមយោធា សង្រ្គាមការទូត ជាមួយ ប៉ាឡេស្ទីន? Why does Israel had making military war, diplomatic war against the known Palestine ?
 4. ហេតុអ្វីបានជា សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រ ខាង អ៊ីស្រាអែល? Why does the US given a support to the Israel? 
 5. តើ រឿងរ៉ាវក្រុង ជំលោះទីក្រុង ​Jerusalem វាដូចគ្នាបែបណាខ្លះ ធៀប រឿងជំលោះប្រសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរ? How look like the scene of Jerusalem and the Preah Vihear Temple of Cambodia? 

វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ Research Method ៖ ប្រើរូបភាព ផែនទី តាមប្រភពចំហរ  Employ images and open source of maps.
 1. បានរកមើលឯកសារពាក្យព័ន្ធនានាតាមរយៈរូបភាព និង វីដេអូ Related images/ documents and video clips
 2. បានយកឯកសារមកធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដា Moving those material found into standard document
 3. បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញតាម Internet សម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ និង អ្នកពិគ្រោះយបល់ Report dissemination across Internet for researchers and consultants purpose 
លទ្ធផលនៃស្រាវជ្រាវ The Research Result

 1. សាសនាមានរាប់ពាន់ មានព្រះជាង ៦០០០ ព្រះ (6000 GODs) ដែលចែកជា ២ក្រុម គឺ ក្រុមព្រះចង់ឲ្យសាវគ្គស្លាប់ខ្លួន បូជាខ្លួន ដើម្បីព្រះ Disciple dying for GODs និងក្រុមព្រះដែលចង់ឲ្យពួកសាវគ្គរក្សាអាយុជីវីត សុខភាពខ្លួន ដើម្បីព្រះគង់ក្នុងរូបកាយមនុស្ស The GODs reside in the Temple of Human Being. ដូច្នេះ ពួក សាសនាជ្វីស ពួកគ្រឹស្ត និងពួកអ៊ីស្លាម ចង់បាន ទីក្រុង ហ្សេរុយសាឡឹម ជាទីក្រុងរបស់គេរៀងៗខ្លួន។ បែបនេះ គឺ ពួកគេនឹងបន្តធ្វើសង្រ្គាម ដើម្បីព្រះ War for God or Dying for God.
 2. ពីដើមមកដែនដីតំបន់នោះ មាន ១២ជនជាតិធំ រស់នៅជាមួយគ្នា ដែលមានជនជាតិ អ៊ីស្រាអែល Israelite  កាន់សាសនា ជ្វីស Jewish មានព្រះ Hebrew ដូចបានចែងក្នុងគុម្ពីរសាសនាគ្រឹស្ត ។ ពួកនេះបានកសាងទីក្រុង Jerusalem និងមានព្រះវិហារ
 3. ពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹស្ត ចំណោមជនជាតិទាំង ១២ហ្នឹង មានខ្លះងាកទៅជឿ ជ្រះថ្លា បានបុណ្យ បានផល ពីសាសនាគ្រឹស្ត Christianity ពួកគេរំលាយព្រះវិហារនោះចោល (តែមិនបានរំលាយគ្រឹះខាងក្រោមដីទេ រួចកែទៅជាព្រះវិហារគ្រឹស្ត Dorm 
 4. បន្ទាប់មកពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម គេមានកំលាំងខ្លាំងក្លាជាង គេរំលាយព្រះវិហារនោះចេញ រួចកសាងបែបព្រះវិហារអ៊ីស្លាម Mosque 
 5. ឆ្នាំ ១៩៤៨ មានខ្សែព្រំដែនរដ្ឋរវាងប៉ាលីស្ទីន និងអ៊ីស្រាអែល ដែលក្រុង ហ្សេរុយសាឡឹមចាស់ស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋបាលប៉ាឡេស្ទិន តែសង្រ្គាមឆ្នាំ ១៩៦៧ គឺ អ៊ីស្រាអែលវាយយកបានក្រុងនោះ និងកាន់កាប់ដល់សព្វថ្ងៃ ២០១៧។
 6. ឆ្នាំ ២០១៧ រដ្ឋការរបស់អាមេរិក ទទួលស្គាល់កក្រុង ហ្សេរុយសាឡឹមជាក្រុងរបស់ អ៊ីស្រាអែលជាផ្លូវការ។
ដូច្នេះសំនួរសួរថា តើទីក្រុងនោះជារបស់អ្នកណា? ជនជាតិណា? ប្រទេសណា? ពិបាកឆ្លើយ ព្រោះយោងតាម ភស្តុតាង ប្រជាជន រដ្ឋបាល សុទ្ធតែមានដូចគ្នា.ដូច្នេះឆ្នាំ ១៩៦៧ ក្នុងសង្រ្គាម អ៊ីស្រាអែលវាយយកឈ្នះលើ អ៊ីស្រាអែល ដែលរមលោភពលើ សេចក្តីសម្រេចចិត្តអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ ១៩៤៨ អំពីខ្សែព្រំដែនប្រទេស ដោយការទៅហួសពីខ្សែព្រំដែនឆ្នាំ ១៩៤៨ ។ 

No comments:

Post a Comment